De publieke gegevens, waaronder benoemingen, ontslagen alsook de statuten van K.V.B.P. vzw, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 2004 tot heden, kunnen steeds met het ondernemingsnummer 0410.934.164 geraadpleegd worden via de Kruispuntbank van Ondernemingen, https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html.

De laatste versie van de statuten vind je op de pagina hieronder:

KONINKLIJKE VLAAMSE BOND VAN POSTZEGELVERZAMELAARS

Vereniging zonder winstoogmerk – Ondernemingsnummer: 0410.934.164


STATUTEN NA DE ALGEMENE VERGADERING VAN 11 SEPTEMBER 2023

TITEL I. NAAM, ZETEL, DOEL EN VOORWERP, DUUR.

Artikel 1. Naam
De vereniging draagt de naam ā€œKoninklijke Vlaamse Bond van Postzegelverzamelaarsā€, afgekort ā€œKVBPā€.

Artikel 2. Zetel.
De zetel van de vereniging is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De zetel van de vereniging kan slechts verplaatst worden naar een locatie in het Vlaamse Gewest door een beslissing van de Algemene Vergadering. Binnen hetzelfde gewest kan de zetel verplaatst worden naar een andere locatie door een beslissing van het Bestuur. Het adres en de eventuele adreswijzigingen van de zetel van de vereniging moeten neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekend gemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 3. Doel en voorwerp.
De vereniging heeft tot doel op alle wijzen de filatelie te bevorderen en aldus de belangen van haar leden te behartigen. Zonder dat deze opsomming als beperkend mag beschouwd worden zal de vereniging haar doel nastreven door:

 • Het beleggen van lokale en landelijke vergaderingen en bijeenkomsten om de betrekkingen tussen de leden te bevorderen;
 • Het ondersteunen van de oprichting en de werking van lokale afdelingen;
 • Het organiseren van congressen, voordrachten, circulatiediensten, tentoonstellingen,

verkopen voor en door leden, en tombolaā€™s;

 • Het deelnemen aan of ondersteunen van lokale en landelijke filatelistische evenementen;
 • Het uitgeven en verkopen van bladen, tijdschriften, boeken en alle andere drukwerken;
 • Het communiceren over filatelie in al zijn aspecten, via alle beschikbare media;
 • Het aan- en verkopen van oude en nieuwe postzegels en van drukwerken die verband

houden met de filatelie;

 • Het bestrijden van oneerlijke praktijken in de filatelie.

De vereniging zal in het kader van zijn doel bijzondere aandacht schenken aan het bevorderen van de filatelie bij de jeugd en aan het versterken van de diversiteit van zijn leden. De vereniging zal alle onroerende goederen die tot het verwezenlijken van haar doel nodig zijn, mogen bezitten, hetzij in vruchtgebruik, hetzij in eigendom.

Artikel 4. Duur
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, doch kan evenwel te allen tijde ontbonden worden.

TITEL II: LEDEN

Artikel 5: Soorten leden en hun rechten en plichten
De vereniging heeft effectieve leden, toegetreden leden en ereleden. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. De effectieve leden hebben dezelfde rechten en plichten van de toegetreden leden maar maken daarenboven deel uit van de Algemene Vergadering met stemrecht. Zij betalen dezelfde jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage als de toegetreden leden. Het minimumaantal effectieve leden zal niet minder dan tien bedragen. De oprichters zijn de eerste effectieve leden. De gegevens van de effectieve leden worden opgenomen in het ledenregister dat op papier of digitaal wordt bijgehouden op de zetel van de vereniging. Toegetreden leden beschikken enkel over de rechten en plichten die hen worden toegekend in deze statuten. Zij hebben in geen geval stemrecht op de Algemene Vergadering, noch het recht om op de Algemene Vergadering aanwezig te zijn, tenzij op uitnodiging door de voorzitter. Door deze uitnodiging verkrijgt het uitgenodigd toegetreden lid in geen geval stemrecht. Toegetreden leden zijn verplicht om tijdig hun jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage te betalen. De toegetreden leden kunnen door de betaling van de lidmaatschapsbijdrage zich individueel aansluiten of zich verenigen in een plaatselijke afdeling. Een tijdige betaling van deze bijdrage verschaft hen volgende rechten:

 • ontvangst van het ledenblad en toegang tot informatica-applicaties bestemd voor leden;
 • recht op deelname aan de activiteiten georganiseerd door de vereniging en/of door zijn aangesloten afdelingen;
 • recht op deelname aan de verkopen voor en door leden van de vereniging.

De ereleden beschikken over dezelfde rechten als de toegetreden leden. De titel van erelid op zich verleent hen geen bijzondere rechten. De vereniging telt ten minste drie effectieve leden. Effectieve en toegetreden leden kunnen zich onderling verenigen in afdelingen. De verplichtingen en de rechten van deze afdelingen worden omschreven in het Intern Reglement.

Artikel 6: Toetreding en ontslag van effectieve leden
Toegetreden leden kunnen de hoedanigheid van effectief lid verkrijgen door een gemotiveerd verzoek te richten aan het Bestuur. Dit brengt een advies ter zake uit aan de Algemene Vergadering die de aanvraag aanvaardt of verwerpt. Het Bestuur kan om organisatorische leden het aantal effectieve leden beperken. Dit aantal mag echter niet minder zijn dan het dubbele van het aantal bestuurders.

Artikel 7: Toetreding toegetreden leden en aanvaarding van ereleden
Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de door het Bestuur vastgestelde jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage betaalt, wordt beschouwd als toegetreden lid. Effectieve en toegetreden leden die zich bijzonder verdienstelijk hebben ingezet voor de werking, het bestuur, de uitbouw en/of de promotie van de vereniging, kunnen door het Bestuur aanvaard worden als ereleden. Zij zijn vrijgesteld van het betalen van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage.

Artikel 8: Lidmaatschapsbijdrage
Alle effectieve en toegetreden leden betalen een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage van maximum 150 euro. De hoogte van deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door het Bestuur en kan variƫren op basis van objectieve criteria, zoals leeftijd, lidmaatschap van andere organisaties, enz. Deze bijdragen zullen gepubliceerd worden in het tijdschrift van de vereniging en/of op het publieke gedeelte van de website van de vereniging.

Artikel 9: Uittreding en uitsluiting effectieve leden
Een effectief lid kan te allen tijde zijn ontslag indienen. Het ontslag moet schriftelijk of per email aan de het Bestuur ter kennis worden gebracht. Dit ontslag gaat onmiddellijk in, tenzij hierdoor het aantal effectieve leden onder het hiervoor vermelde minimum komt. In dat geval gaat het ontslag pas in als in een vervanging is voorzien. Het effectief lid dat op drie opeenvolgende algemene vergaderingen afwezig of niet vertegenwoordigd is wordt als ontslagnemend beschouwd. Een effectief lid kan tevens uit de vereniging worden gesloten door de Algemene Vergadering, die daarover beslist bij 2/3 meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde effectieve leden. Het effectief lid waarvan de beƫindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, heeft het recht te worden gehoord.

Redenen voor uitsluiting van een effectief lid kunnen onder meer zijn:

 • het stellen van daden die de vereniging schaden of kunnen schaden;
 • het niet nakomen aan het op het betrokken lid berustende financiĆ«le verplichtingen, zoals het niet betalen van zegels aangekocht op een door de vereniging georganiseerde verkoop voor en door leden;
 • het omruilen van zegels uit ruilboekjes met zegels van een mindere waarde.

Wanneer de Algemene Vergadering een effectief lid uitsluit, wordt de afdeling waaronder dit lid ressorteert hiervan op de hoogte gebracht.

Artikel 10: Rechten in het vermogen van de vereniging
Geen enkel lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de vereniging op grond van de enkele hoedanigheid van lid. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt te allen tijde, tijdens het lidmaatschap, bij beƫindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de vereniging, enz. Uitgetreden of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers kunnen nooit teruggave of vergoeding voor de hen gestorte bijdragen of gedane inbreng vorderen.

TITEL III. HET BESTUUR

Artikel 11: Samenstelling
Indien de Algemene Vergadering slechts drie effectieve leden telt, bestaat het Bestuur uit twee personen. In alle andere gevallen wordt de vereniging bestuurd door een Bestuur van minstens drie bestuurders. Indien de Algemene Vergadering meer dan zeven effectieve leden telt, dan is het maximaal aantal bestuurders gelimiteerd tot een aantal dat steeds lager of gelijk is aan de helft van het aantal effectieve leden. Het Bestuur kiest in zijn midden een voorzitter, een ondervoorzitter, en secretaris, een penningmeester en een hoofdredacteur van het ledenblad, alsook iedere functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk wordt geacht. De cumulatie van de vermelde mandaten in hoofde van een bestuurder is toegelaten.

Bestuurders kunnen uit hun functie worden ontheven:

 1. a) hetzij vrijwillig door schriftelijke kennisgeving hiervan door de betrokken bestuurder aan

het Bestuur.

 1. b) hetzij door beslissing van het Bestuur bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders. In voorkomend geval dient deze beslissing binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis te worden gebracht van de betrokken bestuurder.

Artikel 12: Duur van het mandaat van de bestuurders
De bestuurders worden benoemd voor telkens een periode van zes jaar, dewelke onbeperkt kan worden hernieuwd.

Artikel 13: Wijze van benoemingen en bezoldiging van de bestuurders
Om zich kandidaat te kunnen stellen voor een benoeming als bestuurder, moet men reeds aanvaard zijn als effectief lid van de vereniging. De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering uit de effectieve leden met een gewone meerderheid, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde effectieve leden. Bestuurders die, om welke reden dan ook, de hoedanigheid van effectief lid van de vereniging verliezen, worden geacht van rechtswege ontslagnemend te zijn als bestuurder vanaf de datum van uittreding of uitsluiting als effectief lid. De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit. De kosten die zij maken in het kader van de uitvoering van hun bestuursmandaat kunnen worden vergoed op voorlegging van de nodige stavingstukken. Bestuurders die verhinderd zijn om een vergadering van het Bestuur bij te wonen kunnen zich bij volmacht laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder. Bestuurders mogen slechts drager zijn van Ć©Ć©n volmacht. De akten betreffende benoemingen van bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekend gemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 14: Ambtsbeƫindiging van de bestuurders
Het mandaat van een bestuurder kan beƫindigd worden door het verstrijken van het mandaat, door overlijden of een beslissing van wilsonbekwaamheid, door vrijwillig ontslag, door aangehouden passiviteit of door afzetting door de Algemene Vergadering. Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet zijn ontslag schriftelijk (per brief of email) ter kennis brengen van het Bestuur. Het ontslag gaat onmiddellijk in, behoudens ingeval door dit ontslag het aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In voorkomend geval moet de ontslagnemende bestuurder in functie blijven tot de Algemene Vergadering redelijkerwijs in zijn vervanging heeft kunnen voorzien. De ontslagnemende bestuurder wordt geacht zijn mandaat in goede orde over te geven aan de aangeduide opvolger. Aanhoudende passiviteit wordt onweerlegbaar gekenmerkt door drie opeenvolgende afwezigheden bij de vergaderingen van het bestuur zonder geldige reden, tenzij overmacht kan worden ingeroepen of tijdig in vertegenwoordiging is voorzien. Een bestuurder die in de uitoefening van zijn mandaat ernstig in gebreke blijft kan afgezet worden bij beslissing van de Algemene Vergadering, waarop minstens de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissing tot afzetting, na de betrokken bestuurder de kans te hebben gegeven zich te verdedigen, wordt genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde effectieve leden. Akten betreffende de ambtsbeƫindiging van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekend gemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 15: Vergaderingen, beraadslaging en beslissing
Het Bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of door twee bestuurders zo dikwijls als het belang van de vereniging het vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders. Oproepingen worden verzonden per gewone post of email, tenminste acht kalenderdagen voor de datum van de vergadering. De vergaderingen van het Bestuur gebeuren fysiek of op afstand. Het Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter, of bij diens afwezigheid, door de bestuurder met de meeste anciƫnniteit als bestuurder. De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vereniging of in elke andere plaats in Belgiƫ, aangewezen in de oproepingsbrief.
Het Bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Onthoudingen, blanco-stemmen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld voor de berekening van het aantal stemmen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter, dan wel de bestuurder die de vergadering voorzit, doorslaggevende stem. Van elke vergadering worden ontwerpnotulen opgesteld, die ter goedkeuring worden voorgelegd aan de eerstvolgende vergadering van het Bestuur. Na de goedkeuring door het Bestuur worden zij ondertekend door de voorzitter en de secretaris en bewaard in een daartoe bestemd register dat ter inzage zal zijn van de effectieve leden. Voor derden geldt dit inzagerecht niet. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vereniging zulks vereisen, kunnen de besluiten van het Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Daartoe is vereist dat er vooraf een unaniem akkoord is onder de bestuurders om tot schriftelijke besluitvorming over te gaan. Schriftelijke besluitvorming veronderstelt in elk geval dat er een beraadslaging plaatsvond op afstand.

Artikel 16:

Tegenstrijdig belang Indien een bestuurder, rechtsreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de het Bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders voordat het Bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in het verslag van de vergadering van het Bestuur die de beslissing moet nemen. Het is het Bestuur niet toegelaten deze beslissing te delegeren. De bestuurder met het tegenstrijdig belang, verwijdert zich uit de vergadering gedurende de periode van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft. Voormelde procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen die plaats hebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

Artikel 17: Bevoegdheden ā€“ intern bestuur
Het Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vereniging, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet en deze statuten de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is. Het Bestuur kan met een gewone meerderheid beslissen om binnen hetzelfde gewest de maatschappelijke zetel van de vereniging te verplaatsen naar een andere locatie in Belgiƫ. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurders in het gedrang. Het Bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan ƩƩn of meerdere derden niet-bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vereniging of de algemene bestuursbevoegdheid van het Bestuur. Het Bestuur beslist tevens over het oprichten van commissies, werkgroepen, secties en andere vormen van werkverdeling, telkens wanneer het dit nodig acht.

Artikel 18: Externe vertegenwoordigingsmacht
Het Bestuur vertegenwoordigt als college de vereniging in alle handelingen in en buiten rechte. Het vertegenwoordigt de vereniging door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur als college, wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door minstens twee leden uit de groep voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester, die gezamenlijk handelen. Zij moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

Het Bestuur of de bestuurders die de vereniging vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden van de vereniging aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vereniging binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen wel tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving. De akten betreffende de ambtsbeƫindiging en de benoeming van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, moeten neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekend gemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 19: Intern reglement
Het Bestuur vaardigt een Intern Reglement uit alsmede alle specifieke reglementen die hij nodig acht en nuttig oordeelt in het belang van de werking van de vereniging en waarnaar verwezen wordt in het Intern Reglement. Het Interne Reglement en alle specifieke reglementen kunnen geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (ā€œWVVā€) of de statuten. Het Intern Reglement en elke wijziging daarvan worden aan de effectieve leden meegedeeld per gewone post of e-mail. De recentste goedgekeurde versie van het Intern Reglement ligt steeds ter inzage op de zetel van de vereniging. Indien het Bestuur het Intern Reglement wijzigt, is ze verplicht dit op de agenda en in de notulen van het Bestuur op te nemen. Na goedkeuring door het Bestuur wordt de wijziging ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering. De recentste versie van het Intern Reglement dateert van 4 december 2004. De datum van goedkeuring van iedere wijziging aan het Intern Reglement door de Algemene Vergadering moet neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank en moet binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekend gemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

Artikel 20: Dagelijks bestuur
De daden van dagelijks bestuur van de vereniging op intern vlak alsook de externe vertegenwoordiging wat betreft deze daden, kan door het Bestuur worden opgedragen aan het Dagelijks Bestuur.

Het Dagelijks Bestuur is een orgaan dat samengesteld is uit de voorzitter, de ondervoorzitter, de penningmeester, de secretaris en de hoofdredacteur van het ledenblad, zoals aangesteld door het Bestuur. Het Bestuur kan bijkomende bestuurders toewijzen aan het Dagelijks Bestuur, maar het aantal leden van het Dagelijks Bestuur mag niet hoger zijn dan de helft van het aantal Bestuursleden. De leden van het Dagelijks Bestuur zijn bevoegd om gezamenlijk te handelen en dit zowel wat betreft het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigersmacht voor dat Dagelijks Bestuur. De leden van het Dagelijks Bestuur kunnen niet zonder toestemming van het Bestuur beslissingen nemen of rechtshandelingen stellen die verband houden met de vertegenwoordiging van de vereniging in het kader van het dagelijks bestuur bij transacties de 2.000 euro te boven gaan, tenzij anders bepaald door het Intern Reglement of in een mandaat toegekend door het Bestuur. Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken vertegenwoordigers in het gedrang. Het Dagelijks Bestuur omvat de handelingen en de beslissingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vereniging te verzekeren en die, zowel wegens hun minder belang als wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van het Bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken. De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur gebeuren fysiek of op afstand. Van de vergaderingen wordt een verslag opgemaakt dat ondertekend wordt door de secretaris of de voorzitter. Dit verslag wordt ter kennis gebracht aan het Bestuur De ambtsbeƫindiging van een lid van het Dagelijks Bestuur geschiedt van rechtswege, door vrijwillig ontslag dan wel afzetting van de betrokken persoon uit zijn functie door het Bestuur, die hierover beslist met gewone meerderheid van het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden. De akten betreffende ambtsbeƫindiging en de benoeming van de leden van het Dagelijks Bestuur moeten neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekend gemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 21: Aansprakelijkheid van de bestuurders en de leden van het Dagelijks Bestuur
De bestuurders (en alle andere personen die ten aanzien van de vereniging werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad) zijn tegenover de vereniging aansprakelijk voor fouten begaan in de uitoefening van hun opdracht. Dit geldt ook tegenover derden voor zover de begane fout een buitencontractuele fout is. Deze personen zijn evenwel slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen. Aangezien het Bestuur een college vormt, is hun aansprakelijkheid voor de beslissingen of nalatigheden van dit college hoofdelijk. Wat fouten betreft waaraan zij geen deel hebben gehad, zijn zij evenwel van hun aansprakelijkheid ontheven indien zij de beweerde fout hebben gemeld aan het collegiaal bestuursorgaan. Deze melding, evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft, wordt opgenomen in de notulen. Deze aansprakelijkheid, samen met elke andere schadeaansprakelijkheid die voortvloeit uit het WVV of andere wetten of reglementen is beperkt tot de in art. 2:57 van het WVV opgenomen bedragen.

TITEL IV. DE ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 22: Samenstelling
De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden. Ze wordt voorgezeten door de voorzitter van het Bestuur of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter, of bij diens afwezigheid, door de bestuurder met de meeste anciƫnniteit als bestuurder. De bijeenkomsten van de Algemene Vergadering gebeuren fysiek of op afstand. De bijeenkomsten van de Algemene Vergadering zijn alleen toegankelijk voor de effectieve leden. Uitsluitend op uitnodiging van het Bestuur kunnen personen wegens hun expertise deelnemen aan de Algemene Vergadering voor de punten die hun aanbelangen. Zij beschikken in geen geval over een stemrecht. Elk lid beschikt slechts over ƩƩn stem op de Algemene Vergadering. Een lid kan zich echter door een ander lid op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan evenwel slechts ƩƩn ander lid vertegenwoordigen.

Artikel 23: Bevoegdheden
De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

 • de wijziging van de statuten
 • de verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar een ander gewest
 • de benoeming en de afzetting van de bestuurders
 • de aanstelling van rekeningcontroleurs die het verslag van de penningmeester of diens gevolmachtigde nazien
 • desgevallend, de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging in geval een bezoldiging wordt toegekend
 • de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen
 • de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening
 • de goedkeuring van het Intern Reglement en zijn wijzigingen
 • de vrijwillige ontbinding van de vereniging
 • de aanvaarding en uitsluiting van een effectief lid van de vereniging
 • de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk en alle gevallen voorzien door de wet en deze statuten


Artikel 24: Vergaderingen, beraadslaging en beslissing
De Algemene Vergadering wordt geldig bijeengeroepen door het Bestuur of door de voorzitter telkens wanneer het doel van de vereniging zulks vereist. Het Bestuur is bovendien verplicht de Algemene Vergadering samen te roepen wanneer 1/5 van de effectieve leden daartoe een verzoek richt aan het Bestuur en dit per aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval is het Bestuur verplicht de Algemene Vergadering samen te roepen binnen een redelijke termijn. De Algemene Vergadering moet ten minste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen, met het oog op het goedkeuren van de jaarrekening van het afgelopen jaar en de begroting voor het komende boekjaar. De jaarlijkse Algemene Vergadering dient steeds te worden gehouden binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar. De oproepingen tot de Algemene Vergadering moeten ondertekend zijn door de voorzitter of door twee bestuurders. Alle effectieve leden worden opgeroepen per gewone post of e-mail ten minste vijftien dagen voor de datum van de vergadering. De uitnodiging vermeldt plaats, dag en uur van de vergadering en bevat de agenda. Aan de leden, de bestuurders en de commissarissen die erom verzoeken wordt onverwijld en kosteloos een kopie verzonden van de stukken die krachtens het WVV aan de algemene vergadering moeten worden voorgelegd. Elk onderwerp dat ten minste acht werkdagen voor de vergadering schriftelijk wordt voorgedragen aan de voorzitter van het Bestuur door 1/20 van de effectieve leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld voor zover het agendapunt betrekking heeft op een aangelegenheid die tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoort. Punten die niet op de agenda zijn vermeld, kunnen enkel worden behandeld indien alle aanwezige en vertegenwoordigde effectieve leden hiermee unaniem instemmen. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde effectieve leden, behalve wanneer het WVV of de statuten dit anders voorzien. Onthoudingen, blanco-stemmen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld voor de berekening van het totaal aantal stemmen. De wijziging van de statuten vereist een beraadslaging in een vergadering die voldoet aan een quorum van 2/3 van de effectieve leden die aanwezig en vertegenwoordigd zijn. Ingeval op de eerste vergadering minder dan 2/3 van de effectieve leden aanwezig en vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden hierna bepaald, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgende op de eerste vergadering worden gehouden. De beslissing wordt geacht aanvaard te zijn indien ze wordt goedgekeurd door 2/3 van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde effectieve leden. Enkel wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het doel of de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, vereist ze een meerderheid van 4/5 van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde effectieve leden. Onthoudingen, blanco-stemmen en ongeldige stemmen worden geteld als tegenstemmen. De stemming kan gebeuren door afroeping, door handopsteking of, indien gevraagd door minstens 1/3 van de effectieve leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door geheime stemming. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of diegene die hem vervangt doorslaggevend. Van elke vergadering worden ontwerpnotulen opgesteld. De ontwerpnotulen worden binnen de dertig dagen na de vergadering verzonden naar de effectieve leden per gewone post of e-mail, met het verzoek hun eventuele opmerkingen te bezorgen aan de voorzitter binnen de dertig dagen na ontvangst. Bij gebreke aan opmerkingen binnen deze termijn, worden de notulen geacht definitief goedgekeurd te zijn. Ingeval tijdig opmerkingen worden ontvangen bij de formulering van de ontwerpnotulen, worden deze verwerkt in de ontwerpnotulen en opnieuw rondgestuurd voor bijkomende opmerkingen. Ingeval geen bijkomende opmerkingen worden gemaakt binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst, worden de notulen geacht definitief goedgekeurd te zijn. De goedgekeurde notulen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris en bewaard in een daartoe bestemd register dat ter inzage zal zijn van effectieve leden die hun inzagerecht zullen uitoefenen. Voor derden geldt dit inzagerecht niet.

TITEL V: FINANCIERING EN BOEKHOUDING

Artikel 25: Financiering
De vereniging zal, naast de lidmaatschapsbijdragen, onder meer gefinancierd worden door subsidies, toelagen, giften, bijdragen, schenkingen, legaten en andere voorzieningen in laatste wilsbeschikkingen en testamenten, gegeven zowel om de algemene doeleinden van de vereniging te ondersteunen als ter ondersteuning van een specifiek project. Daarnaast kan de vereniging fondsen verwerven op elk andere wijze die niet in strijd is met de wet.

Artikel 26: Boekjaar en boekhouding
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. Het Bestuur sluit de jaarrekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Het Bestuur kan zich bij de voorbereiding van deze documenten laten bijstaan door een derde. De jaarrekening en de begroting worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering, die hierover dient te beslissen binnen de 6 maanden na afsluiting van het boekjaar. Alvorens te beslissen, kan de Algemene Vergadering rekeningcontroleurs aanstellen die het verslag van de penningmeester of diens gevolmachtigde nazien. De rekeningcontroleurs mogen geen bestuursmandaat uitoefenen maar moeten wel behoren tot de leden van de vereniging (d.i. effectieve leden, toegetreden leden en ereleden). De rekeningcontroleurs brengen schriftelijk verslag uit de door hen uitgevoerde opdracht. Nadat het Bestuur verantwoording aflegde voor het beleid in het voorgaande jaar, spreekt de Algemene Vergadering zich uit over de kwijting aan de bestuurders. Dit gebeurt bij afzonderlijke stemming. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vereniging niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de extra-statutaire of met het WVV strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping. De jaarrekening wordt binnen de dertig dagen na goedkeuring door de Algemene Vergadering neergelegd in het dossier op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank. Voor zover van toepassing wordt de jaarrekening neergelegd bij de Nationale Bank overeenkomstig het WVV en de betreffende uitvoeringsbesluiten.

Artikel 27. Toezicht door een commissaris
Zolang de vereniging voor het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan Ć©Ć©n van de criteria van ā€˜kleine vzwā€™ zoals omschreven in art. 1:28 Ā§1 WVV overschrijdt, is de vereniging niet verplicht een commissaris te benoemen.

TITEL VI. ONTBINDING VAN DE VERENIGING

Artikel 28. Vrijwillige ontbinding van de vereniging
De vereniging kan op elk ogenblik door de Algemene Vergadering worden ontbonden. De Algemene Vergadering wordt samengeroepen ter bespreking van voorstellen inzake de ontbinding van de vereniging, voorgelegd door het Bestuur of door minstens 1/5 van de effectieve leden. Om op een geldige manier te beraadslagen en te beslissen over de ontbinding van de vereniging, moet minstens 2/3 van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de Algemene Vergadering. De beslissing tot ontbinding moet genomen worden met een bijzondere meerderheid van 4/5 van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene Vergadering een vereffenaar, waarvan zij de opdracht omschrijft. Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vereniging altijd dat zij ā€œvereniging in vereffeningā€ is overeenkomstig het WVV.

Een vereniging in vereffening mag haar naam niet wijzigen en slechts onder de voorwaarden bepaald in art. 2:117 WVV haar zetel verplaatsen.

Artikel 29. Bestemming van het vermogen van de vereniging na ontbinding
In geval van ontbinding en vereffening, beslist (beslissen) de Algemene Vergadering of de vereffenaar(s) over de bestemming van het vermogen van de vereniging. In elk geval wordt het bestemd aan een vereniging zonder winstoogmerk dat tot doel heeft de filatelie te bevorderen en werkzaam is in het Vlaams en/of Brussels gewest.

Artikel 30. Bekendmakingsvereisten
Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeƫindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd in het verenigingsdossier ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank, en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het WVV en haar uitvoeringsbesluiten.

Artikel 31. Slot
Voor alle gevallen die niet geregeld zijn door deze statuten, zijn de bepalingen van het WVV en de uitvoeringsbesluiten ervan van toepassing.

Gedaan te Leuven op 11 september 2023

B. DE LANDTSHEER

Gevolmachtigde

Jeugdatelier – Brabanfil24

Dag lieve jongeren Graag nodigen wij jullie uit om zaterdag 8 juni 2024 het jeugdatelier van de nationale postzegeltentoonstelling in Brussel te bezoeken. Een jeugdatelier is een moment dat er

Lees meer Ā»
Activiteiten
dpz-admin

Tentoonstelling

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt

Lees meer Ā»

Privacybeleid

Lorem ipsum dolor

sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor

sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor

sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor

sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor

sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.